Komunikacja

Zgłoś sprzedaż pojazdu

28 lutego 2023

Sprzedaż pojazdu

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przechodzi na nowego właściciela z mocy przepisów prawa wraz z nabyciem (np. kupnem czy darowizną) auta. Ponieważ jednak to Ty (zbywający pojazd ) zawarłeś umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, to Twoją rolą jest jak najszybsze poinformowanie ubezpieczyciela o fakcie zbycia – masz na to 14 dni. Poinformuj też odpowiedni urząd o tym, że samochód został zbyty. Masz na to 30 dni od daty zawarcia transakcji (np. umowy kupna-sprzedaży czy umowy darowizny).

W kwestii sprzedaży pojazdu pamiętaj o wszystkich formalnościach, które leżą po Twojej stronie:

 • zgłoszenie zbycia pojazdu do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym miałeś wykupioną polisę OC,
 • zebranie kompletu dokumentów samochodu – potrzebne będą: dowód rejestracyjny i karta pojazdu, aktualne badanie techniczne pojazdu,
 • przygotowanie dokumentów potrzebnych do przeniesienia  umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC na nowego właściciela pojazdu,
 • zebranie danych kupującego, w szczególności numeru REGON oraz PESEL (w przypadku osoby fizycznej) i dokładnego adresu zamieszkania kupującego,
 • przygotuj umowę kupna-sprzedaży w dwóch egzemplarzach, podpisz ją i przekaż do podpisania kupującemu,
 • poinformowanie odpowiedniego urzędu o tym, że samochód został zbyty.

Wypełnij odpowiedni formularz zgłoszenia sprzedaży pojazdu

Jeśli:

 • kupujący ma adres zamieszkania w Polsce,
 • kupujący ma numer PESEL,
 • sprzedałaś/eś pojazd po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia, ale nie później niż przedostatniego dnia obowiązywania polisy,
 • pojazd nie jest objęty umową leasingu.

Kupujący ma numer PESEL

W przypadku, gdy:

 • kupujący nie ma adresu zamieszkania w Polsce,
 • kupujący nie ma numeru PESEL,
 • sprzedałaś/eś pojazd przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia lub w ostatni dzień obowiązywania polisy,
 • pojazd jest objęty umową leasingową.

Kupujący nie ma numeru PESEL

W zgłoszeniu do ubezpieczyciela powinny się znaleźć:

 • Dokument potwierdzający sprzedaż,
 • Dane pojazdu (model, marka i numer rejestracyjny),
 • Numer polisy OC posiadacza pojazdu,
 • Numer rejestracyjny,
 • Data sprzedaży,
 • Twoje dane osobowe (osoba sprzedająca),*
 • Dane kupującego (nowy właściciel),*
 • Numer rachunku bankowego do zwrotu niewykorzystanej składki polisy.

Ubezpieczenia nieobowiązkowe

Jeśli chodzi o ubezpieczenia dobrowolne, takie jak np. AC, NNW, Assistance itp., nie przechodzą one na nabywcę. W przypadku zmiany właściciela pojazdu umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu a niewykorzystana składka za pozostały okres ochrony z poprzedniej umowy ubezpieczenia będzie zwrócona osobie, która ubezpieczyła pojazd.

 

*imię, nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL / NIP / REGON, osoba fizyczna / firma