Komunikacja

Brak ciągłości OC – jaka kara czeka kierowcę?

Sprawdź jakie konsekwencje oznacza dla kierowcy

7 listopada 2022

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla każdego kierowcy. Brak aktualnego OC skutkuje wysokim mandatem i, co ważniejsze, brakiem skutecznej ochrony osób poszkodowanych w kolizji czy wypadku. Zgodnie z wymogami prawnymi konieczne jest zapewnienie stałości ubezpieczenia. Co to oznacza w praktyce i co grozi kierowcy za brak aktualnej polisy OC?

Czym jest brak ciągłości OC?

Zgodnie z przepisami (Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 23 maja 2003 roku) każdy zarejestrowany pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Okres obowiązywania OC musi być stały. Oznacza to, że tak długo, jak pojazd jest zarejestrowany, musi posiadać ważną polisę OC.

Jakakolwiek przerwa w ubezpieczeniu jest niedopuszczalna. Ustawodawca nie przewiduje od tej reguły żadnych wyjątków. Ze stwierdzeniem wystąpienia przerwy w ubezpieczeniu możemy mieć do czynienia zarówno wtedy, gdy auto nie ma wykupionej polisy przez jeden dzień, jak i wtedy, gdy stan ten trwa kilka tygodni. Co istotne, w obydwu wariantach na kierowcę czekają poważne konsekwencje!

Brak aktualnego OC – czy to grozi mandatem?

Każdy kierowca posiadający zarejestrowany pojazd musi mieć ważne ubezpieczenie OC przez cały czas, gdy jest właścicielem (lub współwłaścicielem) pojazdu. Od tej nadrzędnej reguły prawnej nie ma żadnych ustępstw.

Przerwa w ubezpieczeniu OC podlega penalizacji. Sytuacja ta grozi nałożeniem mandatu karnego. Stwierdzenie nieważności ubezpieczenia może nastąpić na skutek przeprowadzenia rutynowej kontroli przez uprawnione do tego organy (m.in. policję, straż graniczną, Inspekcję Ruchu Drogowego, służbę celną). Dane o braku ważnej polisy natychmiast przekazywane są do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), który weryfikuje stan ubezpieczenia i ma zdolność do nakładania kar finansowych.

Wiele osób sądzi jednak, że kara za brak OC ich nie dotknie. Często przekonanie takie mają osoby, których auta nie są eksploatowane. Brak narażenia się na kontrolę drogową wcale nie minimalizuje prawdopodobieństwa nałożenia kary. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada bowiem specjalne systemy informatyczne (tzw. cyfrową policję), które regularnie weryfikują stan ubezpieczeń OC. Dane sprawdzane są automatycznie dla wszystkich kierowców.

Ubezpieczenie komunikacyjne, które ceni Twój czas!

Kara za brak ciągłości OC – ile należy zapłacić?

Po stwierdzeniu przez UFG braku ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej automatycznie nakładana jest kara finansowa. Wysokość kar zależy od tego, jak długo kierowca nie posiadał ważnej polisy. Dla osób posiadających samochody osobowe obecnie wysokość kary za brak OC wynosi:

  • 1204 zł – dla kierowców, którzy nie mieli zapewnionego trwania ubezpieczenia przez okres do 3 dni,
  • 3010 zł – tyle muszą zapłacić kierowcy, którzy nie posiadali ważnego ubezpieczenia OC przez okres od 4 do 14 dni,
  • 6020 zł – wysokość kary, jaką należy zapłacić za brak ubezpieczenia w okresie przekraczającym 14 dni.

Wysokie kary mają za zadanie skutecznie odstraszyć kierowców od prób unikania opłacania składek za obowiązkowe ubezpieczenia. Warto dodać, że wysokość kar jest zależna od aktualnej wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto, a więc z czasem ulega ona kolejnym zmianom.

Brak ubezpieczenia OC – co może zrobić kierowca?

Kierowcy, którzy otrzymali wezwanie do zapłaty z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, często zastanawiają się, czy istnieją alternatywne sposoby wyjścia z takiej sytuacji. Niestety, w tym przypadku również sprawdza się zasada stosowana w medycynie, zgodnie z którą znacznie lepiej jest zapobiegać, niż leczyć. Jeżeli faktycznie kierowca dopuścił do przerwy w ubezpieczeniu, konieczne jest zapłacenie kary.

Zgodnie z prawem istnieje możliwość złożenia odwołania od decyzji UFG w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania. Na ten krok należy zdecydować się zawsze wtedy, gdy organ popełnił błąd. Ta okoliczność zdarza się jednak bardzo rzadko. Z procedury odwoławczej mogą też skorzystać osoby o bardzo trudnej sytuacji materialnej. W nielicznych przypadkach UFG może zmniejszyć wysokość kary finansowej bądź ją anulować. Pośrednim wyjściem jest możliwość ubiegania się o to, aby kara za brak ciągłości OC została rozłożona na raty.

Jak przedłużyć polisę ubezpieczeniową?

Co do zasady ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie. Pozwala to uniknąć nałożenia kar za brak zapewnienia stałości ubezpieczenia. Istnieją jednak sytuacje, kiedy polisa utraci ważność. Do okoliczności, które mogą poprzedzać słuszne nałożenie kary, zaliczamy między innymi wykupienie okresowego ubezpieczenia OC, zakup nowego pojazdu lub otrzymanie go w spadku bądź darowiźnie, a także problemy z uregulowaniem płatności za dotychczasowe składki OC. Ten ostatni powód, według danych UFG, odpowiada za ponad 40% wszystkich sytuacji, kiedy występuje brak OC.

Zobacz też: Zbliża się koniec Twojego ubezpieczenia samochodu? 

W celu zapewnienia trwania, należy więc podpisać umowę ubezpieczenia, która będzie przedłużała się automatycznie oraz regularnie opłacać składki. Kierowcy, którzy zdecydowali się na krótkookresową polisę, mogą zmienić jej warunki u ubezpieczyciela lub wybrać inny produkt w dowolnym towarzystwie.