Komunikacja

Samochód po zmarłej osobie – jak wygląda sprawa z ubezpieczeniem?

Przeczytaj artykuł i dowiedz się co z pojazdem po śmierci właściciela

26 stycznia 2024

Gdy właściciel samochodu umiera, jego najbliżsi mogą korzystać z tego pojazdu. Wystarczy tylko zadbać o ciągłość umowy ubezpieczenia OC oraz aktualny przegląd techniczny pojazdu. Wiele osób z góry zakłada, że samochód po zmarłej osobie należy sprzedać. Czy ubezpieczenie OC zostanie automatycznie rozwiązane? Nie. Otóż śmierć właściciela samochodu nie powoduje zatrzymania biegu ochrony samochodu w ramach odpowiedzialności cywilnej. A zatem co z samochodem po śmierci właściciela? Zobacz w tym poradniku.

  1. Śmierć właściciela a ubezpieczenie OC auta
  2. Opłacenie ubezpieczenia po śmierci właściciela auta
  3. Informacja o śmierci właściciela auta – czy musi trafić do ubezpieczyciela
  4. Samochód po zmarłej osobie – podsumowanie

Śmierć właściciela a ubezpieczenie OC auta

Poza korzystaniem z auta bliskiej osoby, która zmarła, spadkobiercy mają również możliwość sprzedania samochodu. Co ważne, umowa ubezpieczenia OC dotyczy samochodu, a nie konkretnego właściciela. Po śmierci właściciela, obowiązki związane z ubezpieczeniem OC, takie jak płacenie składek, przechodzą na spadkobierców.

Zasady te są określone w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych. Zgodnie z nią, po zmianie własności pojazdu, prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniem OC przechodzą na nowego właściciela pojazdu.

Zgodnie z prawem, czyli według Art. 31 „W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy”.[1]

Umowa ubezpieczenia OC jest przypisana do konkretnego pojazdu, a nie do osoby fizycznej. Po śmierci właściciela samochodu obowiązek opłacania składek przechodzi na spadkobiercę.

Jeżeli osoba zmarła nie wyznaczyła spadkobiercy w testamencie, sąd ustala, kto będzie nowym właścicielem pojazdu. Nowy właściciel ma również obowiązek uregulowania składek ubezpieczeniowych.

Opłacenie ubezpieczenia po śmierci właściciela auta

Co z samochodem po śmierci właściciela? Prawa własności przejmuje spadkobierca. Może on zdecydować się na sprzedaż auta albo dalsze użytkowanie.

Podkreślamy, że umowa ubezpieczenia OC dotyczy konkretnego auta, a nie właściciela. Do opłacenia składki zobowiązani są wszyscy spadkobiercy uprawnieni do przejęcia pojazdu. Solidarne opłacanie składek jest konieczne. Dlaczego? W przeciwnym razie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może naliczyć wysokie kary za przerwę w ubezpieczeniu na dziedziczących samochód.

Do momentu ustalenia przekazania praw do samochodu po zmarłej osobie wszyscy spadkobiercy solidarnie odpowiadają za opłacenie składki do umowy ubezpieczenia OC auta. Co, kiedy płatności dokona tylko jedna osoba? Wtedy może ubiegać się o zwrot części kwoty składki od pozostałych spadkobierców.

Sytuacja się komplikuje, kiedy zmarły był samotny. Brak krewnych skutkuje tym, że sąd szuka spadkobierców wśród dalszych członków rodziny. Przyjęcie spadku po zmarłej osobie to też przejęcie długów – w tym obowiązku opłacenia składki ubezpieczenia OC auta.

Czy przejmując samochód po osobie zmarłej, musisz kontynuować dotychczasową umowę z ubezpieczycielem? Nie ma takiego obowiązku. Możesz wypowiedzieć OC na samochód po zmarłej osobie i zawrzeć nową umowę.

Ubezpieczenie komunikacyjne, które ceni Twój czas!

Informacja o śmierci właściciela auta – czy musi trafić do ubezpieczyciela

Użytkowanie samochodu po śmierci właściciela jest w pełni legalne. Wystarczy, że dopełnimy niezbędnych formalności. Jedna z nich to zgłoszenie śmierci głównego właściciela do towarzystwa ubezpieczeniowego. Do zgłoszenia dołącz:

  • kopię aktu zgonu,
  • dokument potwierdzający przejęcie praw do pojazdu.

Na podstawie przekazanych informacji ubezpieczyciel dokonuje rekalkulacji składki umowy ubezpieczenia OC.

Umowę ubezpieczenia OC po zmarłym możesz wypowiedzieć lub przedłużyć po otrzymaniu nowej kalkulacji wysokości składki. W przypadku śmierci właściciela samochodu, OC nie przedłuża się automatycznie. Aby nie narazić się na wysokie kary ze strony UFG, spadkobiercy muszą pamiętać o zachowaniu ciągłości umowy ubezpieczeniowej.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku śmierci współwłaściciela. Wtedy umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedłuży się automatycznie. Możemy temu zapobiec, składając wypowiedzenie co najmniej jeden dzień przed zakończeniem dotychczasowego okresu ochrony.

W przypadku śmierci jednego ze współwłaścicieli nie ma możliwości natychmiastowego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC. To możliwe wyłącznie na ogólnych zasadach. To znaczy, że musimy złożyć wypowiedzenie, np. dzień przed ustalonym dniem zakończenia obowiązywania okresu ochronnego.

Samochód po zmarłej osobie – podsumowanie

Użytkowanie samochodu zmarłego to przywilej wszystkich spadkobierców. Na osoby dziedziczące pojazd spadają też liczne obowiązki (m.in. rejestracja auta na nowego właściciela, opłacanie składek ubezpieczeniowych – jeśli pojawia się taki wymóg). Śmierć właściciela samochodu nie powoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony auta. Spadkobierca może wypowiedzieć umowę, ale pod warunkiem podpisania nowej.

W przeciwnym razie pojawia się ryzyko nałożenia kary przez UFG. Od 1 lipca 2023 roku maksymalna kara za brak aktualnego ubezpieczenia OC lub ciągłości ochrony wynosi 7200 złotych. Ta kwota dotyczy aut osobowych.

Umowa ubezpieczenia OC jest zawierana na konkretny pojazd, a nie osobę. To znaczy, że podczas dziedziczenia ustawowego obowiązek opłacanie składek przechodzi na nowego właściciela samochodu.

 

[1] Źródło: link