Ubezpieczenia komunikacyjne

Jak przebiega proces likwidacji szkód komunikacyjnych?

Jakie obowiązki leżą po stronie ubezpieczonego kierowcy?

16 maja 2022

Na polskich drogach panuje spory ruch – zwłaszcza w miastach. Do kolizji lub stłuczki może dojść niemal w każdej chwili. Wystarczy moment nieuwagi. Gdy już dojdzie do wypadku, należy przystąpić do zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji. Po sporządzeniu wszystkich dokumentów oraz zgłoszeniu zdarzenia do ubezpieczyciela, ten przystępuje do procesu likwidacji szkody. Ale co tak naprawdę kryje się pod tym terminem i czego może oczekiwać ubezpieczony?

Szkoda – czym tak naprawdę jest?

Przede wszystkim należy pamiętać, że następstwem zdarzeń na drodze mogą być skutki zarówno materialne, jak i niematerialne. Oznacza to, że rozgraniczamy je według tego, co zostało uszkodzone, zniszczone oraz tego, co przez dane zdarzenie straciliśmy. Na tej podstawie ubezpieczyciel wyróżnia koszty leczenia, koszt leków czy nawet utracony dochód. Drugi rodzaj szkody dotyczy sfery negatywnych przeżyć psychicznych spowodowanych wypadkiem. Chodzi tutaj o ból i cierpienie, jakich doznaje osoba poszkodowana na skutek obrażeń wywołanych wypadkiem.

W związku z powyższym należy przypomnieć, że wszelkie szkody materialne są kompensowane odszkodowaniem, natomiast wszelkie szkody niematerialne zadośćuczynieniem.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że sprawca szkody – zgodnie z art. 363 Kodeksu Cywilnego – ma obowiązek naprawienia szkody według wyboru poszkodowanego, czyli albo przywrócić stan poprzedni, albo uczynić to poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Przykładem wyjaśniającym, jak to działa jest proces likwidacji szkody. Towarzystwo ubezpieczeniowe albo wypłaca poszkodowanemu stosowną sumę pieniężną, za którą ten może naprawić samochód, albo oddaje auto do współpracującego z towarzystwem warsztatu, gdzie szkoda zostanie zlikwidowana. Pamiętajmy, że to do nas należy wybór metody naprawy szkody.

Zobacz też: Jak postępować w przypadku kolizji drogowej?

Już milion Polaków wybrało mtu24.pl – Dołącz do nas!

Proces likwidacji szkody komunikacyjnej z OC

Obecnie dzięki orzecznictwu sądów oraz organów państwowych takich jak m.in. Komisja Nadzoru Finansowego, towarzystwa ubezpieczeń wypracowały jednolite kryteria, według których przebiega proces likwidacji szkody. Kwestia ta jest również regulowana Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jak wygląda proces likwidacji szkody komunikacyjnej krok po kroku? Poniżej przedstawiamy najczęstszy sposób postępowania:

  • zgłoszenie szkody – poszkodowany ma prawo, ale i obowiązek zgłosić szkodę, a ubezpieczyciel sprawcy ma obowiązek takie zawiadomienie przyjąć,
  • zakład ubezpieczeń, w którym jest ubezpieczony sprawca wypadku, przeprowadza postępowanie likwidacyjne, czyli prosi o przesłanie stosownych dokumentów, a także o udostępnienie uszkodzonego mienia w celu dokonania oględzin przez rzeczoznawcę. W przypadku, kiedy doznaliśmy obrażeń ciała, możemy zostać poproszeni o stawiennictwo u określonego lekarza orzecznika w celu przeprowadzenia określonych badań. Ponadto, w toku postępowania ubezpieczyciel powinien nas poinformować, o przysługujących nam prawach i obowiązkach oraz przekazać niezbędne pouczenia osobie poszkodowanej,
  • prawo przewiduje sztywne ramy czasowe, w jakich ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie. Ubezpieczyciele mają obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni. Gdyby jednak okazało się to niemożliwe, powinni wypłacić w terminie kolejnych 14 dni, nie później jednak niż 90 dni od momentu zgłoszenia szkody,
  • prawo przewiduje również sztywne ramy zawiadomienia poszkodowanego o decyzji ubezpieczyciela, a mianowicie decyzja taka powinna zostać wydana w formie pisemnej, a ponadto zawierać określone pouczenia i informację, np. jak się odwołać od niekorzystnej decyzji czy do jakiego sądu złożyć powództwo.

Skuteczna likwidacja szkody – na co zwrócić uwagę?

Jak widać, obowiązki ubezpieczyciela przy likwidacji szkody są jasne. Skuteczność całego procesu, a tym samym jak najszybsza wypłata środków na konto czy zrealizowanie naprawy, w dużej mierze zależą od aktywności poszkodowanego. Chodzi tutaj przede wszystkim o szybkość skompletowania niezbędnej dokumentacji. Oczywiście część tych dokumentów może spróbować pozyskać ubezpieczyciel, ale pamiętajmy, że nie zawsze musi to się odbyć tak szybko, jak tego oczekujemy.

Zobacz też: Kolizja na drodze – jak zgłosić szkodę komunikacyjną?

Dodatkowo, dobrze jest cały czas śledzić przebieg likwidacji szkody. Należy też pamiętać o tym, żeby wszystkie prośby likwidatora spełniać jak najszybciej, np. udostępnić pojazd do oceny rzeczoznawcy czy przesłać stosowne dokumenty. W tym zakresie poszkodowany ma obowiązek współdziałania z ubezpieczycielem.